Modlitewnik żołnierski. Tekst oprac. gen. bryg. Kazimierz Tomaszewski [1976-8 Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR, Moskwa; od 1987 gen. brygady - nominowany przez W. Jaruzelskiego; od 1995 gen. dywizji - nom. przez Lecha Wałęsę, 1996 doktor nauk wojskowych], opracowanie graficzne Tomasz Grzywacz. Za pozwoleniem Kurii Polowej WP z dnia 28 kwietnia 1994 roku nr 471/16-CE/94. Ks. Andrzej Dzięga Kanclerz Kurii Polowej, Sławoj Leszek Głódź, Biskup Polowy WP, Warszawa : Ordynariat Polowy WP [Wojska Polskiego], 1994.
 
 
MODLITWY W RÓŻNYCH POTRZEBACH
ZA PODRÓŻUJĄCYCH SAMOLOTAMI
...Samoloty przemierzające przestworza, poprzez rozległe przestrzenie świata głoszą chwałę Twojego Imienia, a ludziom ułatwiają ich pracowitą działalność. Niech piloci i technicy, i cała służba pomocnicza, z Twoim błogosławieństwem roztropnie i mądrze wypełniają swoje obowiązki tak, by wszyscy, którzy odbywają podróże samolotami, szczęśliwie dotarli do celu swojego przeznaczenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
 
O DOBRY HUMOR
Panie Boże wszechmocny, który jesteś moim Ojcem i bardzo mnie kochasz, pozwól mi cieszyć się dzisiaj radością życia. Chcę spoglądać na świat oczyma pełnymi miłości i dobroci. Pomóż mi, aby grymas, który siedzi w mej twarzy, uleciał z niej natychmiast; abym był tak pełen życzliwości i tak radosny, by wszyscy, którzy się do mnie zbliżają, wyczuli Twoją obecność.
Zamknij moje uszy, niech nie słyszą obelgi. Moje usta przez cały dzień niech nie szczędzą uśmiechu. Daj, by moi koledzy, podwładni i przełożeni, byli dziś pełni humoru, który jest dobry na wszystko.
 
MODLITWA KIEROWCY
O, Panie, daj pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. [...] Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości [...].
s. 28-31. 
 
 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I POŚWIĘCENIA
POŚWIĘCENIE SZTANDARU WOJSKOWEGO
 
... K. Za wstawiennictwem Maryi, Hetmanki Żołnierza Polskiego, udziel pomocy żołnierskiej wspólnocie i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Kapelan poświęca sztandar, kropiąc wodą święconą, można go również okadzić.
s. 38. 

 

 
MSZA ŚWIĘTA
MSZA ŚWIĘTA GARNIZONOWA
Dowódca kompanii po wejściu do kościoła pocztu sztandarowego i kompanii, i ustawieniu jej w kolumnie lub szyku rozwiniętym wydaje umiarkowanym tonem komendy BACZNOŚĆ NA PRAWO (NA LEWO) PATRZ, a w kompaniach uzbrojonych w karabiny BACZNOŚĆ, NA RAMIĘ BROŃ, PREZENTUJ BROŃ, NA PRAWO PATRZ.
 
[...]
 
LITURGIA SŁOWA
W momencie kiedy Kapelan lub Diakon podejdzie do mikrofonu, sygnaliści (sygnalista) grają hasło: BACZNOŚĆ. Dowódca Kompanii (ściszonym głosem) podaje komendę BACZNOŚĆ! 
[...]
K. (kończy słowami): Oto słowo Pańskie.
W. Chwała Tobie, Chryste.
Po tych słowach sygnaliści wykonują hasło: SPOCZNIJ. Dowódca Kompanii podaje komendę: SPOCZNIJ!. Słuchaj teraz homilii, słów Kapelana, które pomogą Ci zrozumieć Ewangelię i pouczą, jak być świętym [...].
 
[...]
II MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Po tych słowach Kapelana, trębacze (trębacz) grają hasło BACZNOŚĆ. Dowódca kompanii podaje komendę: BACZNOŚĆ, NA PRAWO PATRZ, a w kompaniach uzbrojonych w karabiny: BACZNOŚĆ, NA RAMIĘ BROŃ, PREZENTUJ BROŃ, NA PRAWO PATRZ. Jeśli jesteś w szyku, wykonuj komendy dowódcy kompanii, jeśli natomiast jesteś poza szykiem w mundurze, przyjmij postawę zasadniczą, a będąc w ubiorze cywilnym uklęknij. Teraz bowiem Chrystus przychodzi do nas.
 
[...]
Po tych słowach kapelan winien odczekać, by dać czas dowódcy kompanii na wydanie komend. Fanfarzyści (fanfarzysta) grają hasło: SPOCZNIJ. Dowódca Kompanii wydaje komendę: SPOCZNIJ!, a w kompaniach uzbrojonych w karabiny: BACZNOŚĆ, NA RAMIĘ BROŃ, DO NOGI BROŃ, SPOCZNIJ. Teraz przyjmij postawę swobodną, lecz nie siadaj.
 
[...]
 
KOMUNIA ŚWIĘTA
Następnie kapelan mówi:
Przekażcie sobie znak pokoju.
 
Skłoń się do swojego sąsiada, podaj mu rękę, okażcie sobie pokój i miłość. Przełożeni i starsi winni pierwsi podać rękę podwładnym lub młodszym, a w stosunku do kobiet, o ile są to osoby zamężne (matki, babcie) podjąć wyciągniętą rękę i ucałować na znak najwyższego szacunku. Nie będzie błędem, o ile nie ucałujesz podanej ręki kobiety. Jednak jesteś żołnierzem polskim, a to nie wypada tak postąpić nawet w stosunku do panienki. Kapelani winni podejść do wiernych i przekazać znak pokoju (oczywiście symbolicznie). 
[...]
Po modlitwie kapłana najpierw ministrant winien dać sygnał dzwonkiem, po czym sygnaliści (sygnalista) grają hasło BACZNOŚĆ, dowódca kompanii podaje komendę: BACZNOŚĆ, NA PRAWO PATRZ, a w kompaniach uzbrojonych w karabiny: BACZNOŚĆ, NA RAMIĘ BROŃ, PREZENTUJ BROŃ, NA PRAWO PATRZ. O ile jesteś w mundurze, wykonaj komendę dowódcy kompanii i przyjmij postawę zasadniczą. Jeśli jesteś ubrany w ubranie cywilne, uklęknij i wyznaj swoją wiarę.
[...]
Teraz ministrant winien dać sygnał dzwonkiem. Po sygnale ministranta sygnaliści (sygnalista) wykonują hasło SPOCZNIJ. Po tym dowódca kompanii podaje komendę: SPOCZNIJ, a w kompaniach uzbrojonych w karabiny: BACZNOŚĆ, NA RAMIĘ BROŃ, DO NOGI BROŃ, SPOCZNIJ, dopiero po tej komendzie kapelan podawać będzie Komunię świętą. Bracie żołnierzu, jeśli wierzysz, że Pan Jezus cię wzywa!, prosił, jeśli nie masz dużego grzechu, nie odejdź ze Mszy świętej bez Komunii świętej! 
 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PONTYFIKALNE
Odejście kapelana (kapelanów)
Dopiero po wyjściu kompanii honorowej księża kapelani odchodzą od ołtarza. Jest to wyraz najwyższego szacunku do symbolu jakim jest sztandar, na którym jeśli nie widnieje, to widnieć będzie hasło naszych przodków BÓG - HONOR - OJCZYZNA.  
[...]
Należy pamiętać o tym, że poczet sztandarowy, kompania honorowa, pomimo uczestniczenia iw Mszy świętej, wykonuje obowiązki służbowe i nie należy podawać Komunii, by nie łamać szyku i nie zmuszać żołnierzy do opuszczania broni, bo ta czynność jest regulaminami i przepisami wojskowymi zabroniona. 
[...]
Nie należy również dopuszczać do takich precedensów jak wyłączanie żołnierzy ze składu kompanii honorowej z tzw. różnych przyczyn, a dotyczących innego wyznania itp. W rozkazie dziennym pułku (Brygady) wyznacza się imiennie poczet, dowództwo i skład kompanii honorowej, i odmowa pójścia ze sztandarem jest odmową wykonania rozkazu i tak należy to zagadnienie widzieć, a uniknie się z tego tytułu rożnych nieprzewidzianych zdarzeń. 
s. 40, 43, 44, 48-49, 50, 53, 54-55, 57-59. 
 
MSZA ŚWIĘTA POLOWA
[...] Uczestniczące wojska w Mszy potowej winny wystąpić w umundurowaniu potowym z etatowym uzbrojeniem. Sprzęt bojowy (czołgi, bojowe wozy opancerzone, sprzęt artylerii naziemnej i przeciwlotniczej) należy ustawić tak, by stanowił on element zamykający szyk pieszy oraz asystę ołtarza potowego. Załogi czołgów, bojowych wozów opancerzonych, samobieżnych haubic, wyrzutni różnego typu winny zająć swoje miejsca we włazach otwartych w umundurowaniu i oporządzeniu noszonym zgodnie z przepisami, jeśli Msza połowa organizowana jest z okazji przysięgi, czy promocji, można - o ile warunki na to pozwalają - wystawić asystę bojową z czołgów, bojowych wozów opancerzonych, czy też dział lub haubic.
[...] 
Obok ołtarza polowego należy przygotować dwa namioty, z czego jeden jako zakrystia połowa, drugi do odpoczynku. Ołtarz polowy winien odpowiadać charakterowi Mszy polowej (być skromny, ale dostojny) i oddziałowi, który Mszę połową organizuje. Zawsze nieodzownym elementem Mszy polowej jest krzyż, nie należy przywozić go z kościołów, a przygotować z drzewka brzozowego (na poligonach nie brakuje samosiejek brzozowych) i poświęcić oraz okadzić. Po zakończeniu Mszy polowej przekazać go na pamiątkę do pobliskiego kościoła lub zostawić na pobliskim cmentarzu.
Ołtarz połowy na poligonie należy wykonać z żerdzi, przykryć tarczą, przymocować gwoździkami do żerdzi i przykryć białym płótnem zamocowanym przed podmuchami wiatru. W przypadku przewidywanych złych warunków - deszcz, nad ołtarzem należy wykonać zadaszenie i przykryć je brezentem z czołgu lub bojowego wozu opancerzonego. Uczestników Mszy chronić przed deszczem - peleryna lub płaszcz, namiot.
 
UROCZYSTY APEL
Podniesienie flagi państwowej
Po odegraniu Hymnu Państwowego dowódca uroczystości podaje komendę: BRYGADA - BACZNOŚĆ. Po tej komendzie biskup połowy, celebrans, duchowni udają się do zakrystii polowej i po uformowaniu szyku z krzyżem i świecą (oraz dwoma kagankami) wykonują czynności przewidziane liturgią. Kaganki są wykonane po to, aby płonął ogień i nie zgasł podczas Mszy polowej, a jeden z ministrantów winien mieć ze sobą naczynie z olejem napędowym czołgu i podsycać ogień, aż do zakończenia Mszy św.
Kaganki wykonuje się na drzewcu z puszki metalowej przytwierdzonej do drzewca. Wewnątrz puszki wkłada się pakuły i nasącza olejem napędowym z czołgu. Jest to znak i odpowiedź dla Ojca Świętego Jana Pawła II o tym, że Wojsko Polskie Bogu dziękuje, Ducha nie gasi. 
[...]
Osoby poza szykiem zdejmują nakrycia głowy.
Dowódca uroczystości podaje komendę: BRYGADA - BACZNOŚĆ - CZAPKI ZDEJM. Tej komendy nie wykonuje kompania honorowa oraz pododdziały występujące w hełmach, po czym siada na miejscu dla niego przygotowanym, od tego momentu wszystkie komendy wydaje dowódca kompanii honorowej. [...] Oficerowie szyku i poza szykiem, pododdziały w szyku nie klękają, natomiast przyjmują postawę zasadniczą. Osoby cywilne wykonują tę czynność według własnego uznania. Komunię świętą - biskup połowy i księża kapelani podają wiernym na linii (liniach) wyznaczonej przez organizatorów. Wskazane jest, aby do generałów osoba duchowna podeszła tam, gdzie oni się znajdują, po czym dala im Komunię świętą. Tę czynność kapelan odpowiedzialny winien wcześniej uzgodnić z generałami, którzy zechcą Komunię świętą przyjąć.
 
V. Msza święta połowa
[...]
Podczas Komunii św. poczet sztandarowy i kompania honorowa oraz orkiestra wykonuje czynności służbowe, i nie może Komunii św. przyjąć. [...] 
Uczestnictwo w Uroczystym Apelu z Mszą połową jest obowiązkiem służbowym i gdy jesteś niewierzący czy innego wyznania, nie musisz brać czynnego udziału w modlitwach, jest to osobista Twoja sprawa, wykonuj tylko komendy, jakie Ci są przekazywane i nie okazuj publicznie tego, że jesteś niezadowolony, a za właściwą postawę zyskasz wdzięczność podwładnych i swoich towarzyszy broni. Okazywanie lekceważenia gestem, czy słowem innym, nie przystoi żołnierzowi.
[...]
VII. Zakończenie apelu
[...] Na czas przejazdu sprzętu bojowego orkiestra gra różne melodie.
s. 60-61, 65-66, 67, 68. 
 
 
 
ŻOŁNIERSKI RACHUNEK SUMIENIA
 
I przykazanie: Jaka jest moja wiara? Co robiłem, aby lepiej Boga poznać i pogłębić moją wiarę? Jakie czytałem książki i czasopisma? Czy unikałem złej lektury? Czy chociaż czasem czytam czasopisma religijne i Pismo św.? [...] 
II przykazanie: Czy w ogóle się modlę? Czy w mojej żołnierskiej bluzie mam różaniec? Czy pamiętam i czy się nie wstydzę wieczorem w izbie żołnierskiej uklęknąć i pomodlić się? Jak wygląda wystrój mojej żołnierskiej izby, domu? Czy wisi na ścianie krzyż lub święty obraz? [...] 
III przykazanie: Czy w ogóle w niedzielę uczestniczę we Mszy św.? Jak przeżywam czas wolny w niedzielę? Może na oglądaniu filmów pornograficznych? [...] 
VI przykazanie oraz IX: Czy się nie onanizowałem? Czy oglądałem filmy pornograficzne? Czy czytam czasopisma i książki pornograficzne? Czy oglądam zdjęcia pornograficzne? Czy nie gorszę swoich podwładnych żołnierzy „kawałami"? Czy czasem nie jestem dla nich w dziedzinie życia płciowego złym nauczycielem? [...]
s. 132-133.
 
NABOŻEŃSTWA I LITANIE
RÓŻANIEC ŻOŁNIERZA 
(Modlitwa różańcowa odpowiada żołnierzowi, ponieważ może ją odmawiać w kościele, w koszarach, a nawet stojąc na warcie [...].
s. 145.
 
 
 
PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNE I WOJSKOWE
 
W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA
 
W dzień Bożego Narodzenia 
W chór anielski pułk się zmienia.
Z całych koszar dźwięczną falą 
Pod niebiosa pieśni walą,
Pieśni walą.
 
Brzmi kolęda dzielnej wiary,
Basem buczy rocznik stary,
A rekruty jak koguty 
Wyciągają cienkie nuty,
Cienkie nuty.
 
A w świetlicy przy harmonii 
Już za parą para goni.
Tańczy każdy rachu - ciachu,
Nawet Feluś na odwachu,
Na odwachu.
 
Jedynego wartownika 
Ta muzyka nie przenika.
Ciemna nocka - jego drużba,
Bo jak służba - no to służba,
No to służba!
 
 
WŚRÓD NOCNEJ CISZY
 
Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, 
Wstańcie żołnierze, Bóg się wam rodzi. 
Jak na alarm powstawajcie,
Wszyscy biegiem pospieszajcie 
Przywitać Pana.
 
Poszli znaleźli, Boga poznali,
Broń przed nim pięknie sprezentowali. 
Jako Bogu cześć oddali:
Czołem Jezu! - zawołali 
Z wielkiej radości.
 
Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 
Przez wszystkie pułki tak wyglądany. 
Na Ciebie calutkie wojsko 
Czekało, a Tyś tak swojsko 
Nam się objawił.
 
I my czekamy na Ciebie, Pana. 
Przywiódł nas tutaj głos kapelana. 
Przyjmij Jezu dar wojskowy,
Pełniutki wóz taborowy 
Chleba i wina.
 
Pienia aniołów brzmią pod niebiosy, 
Ale głośniejsze żołnierskie głosy.
Gdy wesoło zaśpiewali,
To świat cały przekonali,
Że pokój będzie. 
 
 
ŻOŁNIERZE W BETLEJEM
 
Smutno było, smutno Świętej Panience, 
Gdy maluśki Jezus płakał w stajence 
I srebrnemi łzami matce się żalił,
Gdy anieli Mu lulajki śpiewali.
 
Rzecze Józef: „Przy tej świętej niedzieli 
Smętnie jakoś nam śpiewają anieli. 
Zwołam wojsko, dwie drużyny, niewiele, 
Żeby było Jezuskowi weselej".
 
Przybieżeli do Betlejem żołnierze,
Co tam który miał - to przyniósł w ofierze: 
Koc, suchary, a w manierce łyk kawy,
A trębacze dali sygnał zabawy.
 
Jak zaczęli na organkach wygrywać, 
Wytupywać obertasy i śpiewać,
Tyle było śmiechu, wrzawy i tłoku,
Że aż ścisnął chór anielski w obłoku.
 
Rozdygała się z wesela stajenka, 
Uśmiechnęła się Niebieska Panienka 
Do żołnierzy, najmilejszych swych gości,
A Pan Jezus klaska w rączki z radości.
 
Święty Józef podał wino na tacy,
Wychylili strzemiennego wojacy,
A odchodząc meldowali w pokorze: 
„Pobłogosław wojsko polskie, o Boże!"
 
s. 261-263.